PROCEDURA REKLAMACYJNA.

W przypadku dołączenia do zakupionego produktu karty gwarancyjnej Kupujący jest uprawniony do skorzystania z udzielonej mu gwarancji. Realizacja uprawnień określonych w oświadczeniu gwarancyjnym następuje za pośrednictwem sprzedawcy lub wskazanego punktu serwisowego. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli rzecz jest wadliwa, czyli posiada wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i żądać wymiany rzeczy na nową, naprawienia rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna) na poniższych zasadach: Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Kupujący może żądać obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy, o ile Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego nie wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo nie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, o ile doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego nie jest niemożliwe albo nie wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i oznaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedaną rzecz, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jej wydania. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący do momentu zawarcia umowy został poinformowany o wadzie. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, jednakże najlepiej zrobić to pisemnie. Kupujący powinien opisać zauważoną wadę oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Powinien wskazać, czy żąda wymiany rzeczy na nową, naprawienia rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio lub wysłać na adres Sprzedawcy (Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik).Kupujący obowiązany jest złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Kupujący składający reklamację powinien także dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy (Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny ul.Racławicka 16, 21-040 Świdnik). Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający dostarczy na własny koszt Kupującemu rzecz wolną od wad na adres wskazany przez Kupującego.

PROCEDURA ZWROTU.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę - Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny (ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - pisma wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy (Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: allegro.joker@gmail.com. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe): Formularz odstąpienia od umowy - Adresat: Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik, allegro.joker@gmail.com, - Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych rzeczy i numery ofert w Allegro), - Data odbioru rzeczy: - Imię i nazwisko Konsumenta: - Login Allegro Konsumenta-Kupującego: - Adres zamieszkania Konsumenta - Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), - Data (odstąpienia od umowy). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Rzecz należy przekazać Sprzedającemu lub odesłać na jego adres - Cezary Kocur Sklep Wędkarsko-Zoologiczny ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem bez wcześniejszego kontaktu ze strony Konsumenta. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie.

Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf